Criterii de eligibilitate

 

 

 

 

 

 

 

informații generale

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu modificările și completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;

d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectați să participe la eveniment;

e) nu au fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

f) nu au depășit plafonul de minimis de 300.000,00 euro pentru o întreprindere unică pe durata ultimilor trei ani, așa cum este acesta definit de Regulamentul UE nr. 2023/2831 din 18 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

g) Nu au depășit plafonul de minimis de 300.000 Euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Reguli privind cumulul ajutoarele de minimis

– Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit. În cadrul prezentului program, ajutorul de minimis se consideră acordat la data semnării de ambele părți a procesului verbal de prezență la TIMM.

– ATIMMT va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul ultimilor 3 ani,  fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 300.000 euro, echivalentul în lei.

– În cazul în care, prin acordarea unei întreprinderi unice în ultimii 3 ani a unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la pct.10.2, respectivul ajutor nou nu beneficiază de dispozițiile regulamentului UE nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023.

– În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

– În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

– În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

– Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.

– Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.

– Ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/28321 al Comisiei.

– Ajutorul de minimis acordat prin prezenta chema poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/20132 și Regulamentul (UE)