Decontarea Cheltuielilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decontarea cheltuielilor cu participarea la eveniment

– Participanţii vor depune în aplicația electronică cererea-tip de decontare (anexa nr. 6) pentru acordarea sumei forfetare de 2500 lei/beneficiar, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Prin participanți se înțeleg beneficiarii care au fost prezenți pe toată perioada evenimentului.

– Acordarea sumei forfetare se va face pe baza validarii participării solicitantului conform Tabelului de prezență și a Procesului verbal de participare.

– Virarea efectivă a sumei care constituie Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) se va face de către UIP, pe baza deciziei Directorului Executiv al respectivei ATIMMT, exprimată prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde cifrele 50.70, deschis de beneficiar la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Nerespectarea oricărei prevederi stipulate de prezenta procedură de către beneficiari duce la neacordarea alocației financiare nermabursabile sub formă de sumă forfetară.

– (1) Recuperarea ajutorului de minimis acordat, în caz de nerespectare a prezentei

proceduri, se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.

Procedura de calcul a dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei, regasită la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged- 2.pdf.

Furnizorul își rezervă dreptul de a stopa acordarea / plata ajutorului de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informațiile furnizate de către beneficiar, în documentele depuse, se dovedesc a fi incorecte sau false.

– Schema de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul MEAT, iar în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

– Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

– MEAT, prin intermediul ATIMMT desemnate, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul ultimilor 3 ani și suma care urmează a se acorda în baza schemei, fie din surse de la bugetul de stat sau din bugetul autorităţilor locale, fie din surse europene, nu depăşeşte, la nivelul întreprinderii unice, pragul de 300.000 de euro, echivalent în lei.

– Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MEAT – fiecare din ATIMMT desemnate, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

– Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

– Pe baza unei cereri scrise, MEAT va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

– Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

– Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

– În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

– În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

– Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

– Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

– Furnizorul are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs).

– Obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații. Plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii;

– Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.